Kingshuk Sarkar

Kingshuk Sarkar

Vikram Choudhary

Vikram Choudhary

Avinash Ghalke, CFA

Avinash Ghalke, CFA

Suman Sanyal

Suman Sanyal

Saswat Barpanda

Saswat Barpanda

Hanish Rajpal

Hanish Rajpal

Vithal S. Sukhathankar

Vithal S. Sukhathankar

Manas Mayur

Manas Mayur

Shiv Nath Sinha

Shiv Nath Sinha

Shantanu Prasad

Shantanu Prasad